Ita Ceuleers Coaching, Counseling en Psychosociale Therapie

Met meer kwaliteit door het leven

Coaching, Counseling en Psychosociale Therapie

 

Home | Informatie | Methodieken | Lidmaatschap | Vergoeding | Route

 

 

Algemene voorwaarden

 

Als psychosociaal therapeute ben ik aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), en sta ik geregistreerd onder registratienummer 5811055837.


Als zodanig baseer ik mijn beroepsmatig handelen op de beroepscode van de NFG (voor meer informatie kun je terecht op de website van de NFG, www.de-nfg.nl ).


Uit de beroepscode heb ik het volgende overgenomen:
ďPsychosociale hulpverlening aan de cliŽnt is voor de psychosociaal therapeut de primaire verplichting. Daarbij kan de psychosociaal therapeut met vertrouwelijke informatie bekend raken. Daaruit vloeit de algemene verplichting voort om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en daarover het zwijgen te bewaren. De algemene verplichting tot geheimhouding krijgt het karakter van beroepsgeheim ten aanzien van alles wat de psychosociaal therapeut omtrent zijn/haar cliŽnt bekend wordt. Immers, de cliŽnt bevindt zich door zijn/haar hulpvraag in een afhankelijke positieĒ.

Voor de begeleiding via therapie geldt dat ik al mijn kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit de therapie. Ik ben ook niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de gesprekken die met mij gevoerd zijn.


Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen de consulten een belangrijke aanvulling zijn naar genezing. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het aanvragen van een gesprek. Het wil overigens niet zeggen dat ik in zoín geval niets voor u kan betekenen maar in de meeste gevallen dan met medeweten/ toestemming/ in overleg met uw behandeld arts/specialist of huisarts.
Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend. U kunt altijd om inzage van uw dossier vragen. Alleen met uw toestemming zal ik de betrokken huisarts informeren over het verloop van de behandeling. Indien ik informatie over u wil opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vraag ik ook altijd eerst uw toestemming.


U vrijwaart mij tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die u verstrekt en uit de eventuele contacten en overeenkomsten met derden die voort kunnen vloeien uit gesprekken die u met mij heeft gehad.


Klachten
Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsorgantisatie NFG. Daar kunt u uw klacht indienen. Dit college toetst het gedrag/ beroepsmatig handelen van de psychosociaal therapeut aan de regels van de beroepscode (zie www.de-nfg.nl)


Betalingsvoorwaarden
Betalingen worden contant voldaan aan het eind van het gesprek. De factuur wordt dan aangemaakt en overhandigd. Er bevindt zich een aantekening op het factuur dat aangeeft dat u heeft voldaan. Wanneer de betaling aan het einde van een gesprek niet wordt voldaan, wordt de factuur naar u opgestuurd. Volgens de voorschriften op de factuur kunt u dan alsnog de betaling voldoen. U krijgt dan een nieuw factuur met daarop de vermelding dat uw betaling is verwerkt.
Afspraken dienen een werkdag van 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt het tarief van het consult in rekening gebracht.


De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliŽnt hanteert, ligt geheel bij de cliŽnt zelf.
 

 

sitemap | algemene voorwaarden | contact

copyrights© 2008 Ita CeuleersAlle genoemde prijzen zijn exclusief BTW